Cercar
 
  Presentació  Membres  Projecte LiP TV  Publicacions  Congressos  Activitats  Enllaços
  Membres
   
  
Publicacions

Recerca
 • "Valors i antivalors a la publicitat. Recursos lingüístics emprats en la seva reproducció" (2010)  dins: Ed. by Iliescu, Maria / Siller-Runggaldier, Heidi M. / Danler, Paul, Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Phi lologie Romanes. Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007 Tome V. Section 12b . De Gruyter, p. 447-456.   

 • "L'eslògan publicitari, una nova fraseologia per ala consolidació d vells valors" (2009) a Kálmán Faluba, Ildikó Szijj, Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Budapest, 2006. Volum II. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 201-212. 
 • "La publicidad televisiva como instrumento para el anàlisis de estereotipos sexistas" a  Actas del VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. La Habana, 5-9 de diciembre de 2004. Antonio Díaz Mediavilla, editor. Universidad de Alicante, 2006, págs. 1115  a 1128 ISBN: 609-9302-7 Depósito legal: A-382-2006. La Habana, Cuba, diciembre 2004
 • Elisabet Costa, Beatriu Guarro, Caterina Martínez, Caterina Molina, Lídia Pons, Rosa Sayós, Eugenio Tisselli "La llengua catalana als espots de TV (1991-2000). Eines d'anàlisi"  (2005) a Kabatek, Johannes/Pusch, Claus D./Raible, Wolfgang (ed.): Romanitische Korpuslinguistik II: Korpora und diachrone Sprachwissenschaft / Romance corpus linguistics II: Corpora and diachronic linguistics, Tübingen: Narr., pgs. 263-270
 • "Construcció de les identitats femenines a través dels anuncis de televisió" (2005) a  Bàrbara Roviró/Aina Torrent-Lenzen/Andreas Wesch (Hrsg.): Normes i identitats. Sprachwissenschftliche Beiträge des 19. Deutschen Katalanistentags Köln 2003. Titz: Axel Lenzen Verlag, pgs. 131-142
 • Elisabet Costa, Beatriu Guarro, Catalina Martínez, Lídia Pons, Rosa Sayós "Análisis lingüístico de la publicidad"  (2004) a Actas del  V Congreso de Lingüística General. León, 5-8 de marzo de 2002, Madrid: Arco Libros, vol I, 675-684.
 • Beatriu Guarro, Caterina Molina, Lídia Pons "Els anuncis de la televisió: identitats femenines, identitats masculines" (2003) a Articles, núm. 30, abril-maig-juny. Monogràfic sobre "Llegir televisió" , pgs. 47-60
 • Beatriu Guarro "Dona i publicitat. La conquesta de l'espai, per al 3001?" (2001) a Escola Catalana, núm 378, Monogràfic sobre "La publicitat d l'ensenyament", pgs. 26-30
Innovació docent
 • Beatriu Guarro Picart i Catalina Martínez Taberner "Adquisició de les competències d'autoregulació i col·laboració en l'assignatura Llengua Catalana" (2008)  a 5è Congrés de Docència Universit`ria i Innovació (V CIDUI) ISBN: 978-84-8458-279-3
 • Bordons, Glòria; Costa, Elisabet;  Font, Dolors; Guarro, Beatriu; Martínez, Catalina; Manuel, Joan;  Sayós, Rosa;  Torras, Francina  "Aprenentatge reflexiu i  autònom aplicat a la docència de la llengua catalana: l'aplicació del portafolis" a 4rt Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (IV CIDUI) (2006). Editat per CIDUI,  a Martínez, Catalina.
 • Bordons,Glòria; Costa, Elisabet;  Font, Dolors; Guarro, Beatriu; Martínez, Catalina; Manuel, Joan;  Sayós, Rosa;  Torras, Francina   "Aprenentatge reflexiu i autònom aplicat a la docència de la llengua catalana: aplicació del portafolis" Butlletí La Recerca, núm. 1,  Universitat de Barcelona - ICE - març 2005. Codi Revista 204416, codi article 525656, ordre 008 ISSN: 1886-1946 // Dipòsit legal: B.20973-2006
  
 

Web design by Victrixmediacrèdits