Cercar
 
  Presentació  Membres  Projecte LiP TV  Publicacions  Congressos  Activitats  Enllaços
  Publicacions
   
  

COSTA, Elisabet; Rosa SAYÓS (2005). "El impacto de la publicidad televisiva en el proceso de aprendizaje de la lengua" dins: Posglobalización: Las instituciones de Educación Superior ante la Sociedad/Economía del Conocimiento y el GATS. Veracruz, México: FESI, p. 323-330 [llibre electrònic]. 

COSTA, Elisabet; Rosa SAYÓS (2005). "Ideas para la aplicación didáctica de la publicidad televisiva en el aprendizaje de la lengua" dins: La televisión que queremos. Hacia una TV de calidad. Huelva: Comunicar.

COSTA, Elisabet; Rosa SAYÓS (2005).  "Publicidad televisiva: un pretexto motivador para aprender lengua" dins: Sara ROBLES ÁVILA, Aspectos y perspectivas del lenguaje publicitario, Annex 56 d'Analecta Malacitana. Màlaga: Universidad de Málaga, p. 165-178.

GUARRO PICART, Beatriu (2006). "La publicidad televisiva como instrumento para el análisis de estereotipos sexistas" dins: Antonio DIEZ MEDIAVILLA, Actas del VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. La Habana: El Taller Digital. Universidad de Alicante

MOLINA COMPTE, Caterina (2006). "Llengua, mitjans i globalització" dins: Actes del VII Congrés de Lingüística General. Barcelona: Universitat de Barcelona

COSTA, Elisabet; Beatriu GUARRO; Catalina MARTÍNEZ; Caterina MOLINA; Lídia PONS; Rosa SAYÓS; Eugenio TISSELLI (2005). "La llengua catalana als espots de TV (1991-200). Eines d'anàlisi" dins: Claus D. PUSCH, Johannes KABATEK, Wolfgang RAIBLE, Romanistische Korpuslinguistik II. Korpora und diachrone Sprachwissenschaft / Romance Corpus Linguistics II. Corpora and Diachronic Linguistics. Tübingen: Gunter Narr, p. 263-270. 

MOLINA , Caterina (2005).  "La mujer atenta. Estereotipos femeninos en al publicidad" dins: Sara ROBLES ÁVILA, Aspectos y perspectivas del lenguaje publicitario, Annex 56 d'Analecta Malacitana. Málaga: Universidad de Málaga, p. 29-44.

MOLINA COMPTE, Caterina (2003). "Traducciones de la identidad femenina en la prensa escrita" dins: José SANTAEMILIA, Género, lenguaje y traducción. Actas del Primer Seminario Internacional sobre Género y Lenguaje (El género de la traducción - La traducción del género). València: Universitat de València - Generalitat Valenciana, p. 69-85. 

MOLINA COMPTE, Caterina (2003). "Espacios en los que se construye el género: los media, entre lo local y lo global" dins: Ana BRINGAS LÓPEZ, Belen MARTÍN LUCAS, Nacionalismo e globalización: lingua, cultura e identidade. Vigo: Universidade de Vigo, p. 221-240. 

MOLINA COMPTE, Caterina (2003). "El género en los medios: mitos que urge revisar" dins: M. Teresa LÓPEZ BELTRÁN, M. José JIMENEZ TOMÉ, Eva M. GIL BENÍTEZ, Violencia y género. Málaga : Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, p. 133-147. 

PONS, Lídia  (2002). "Presència d'altres llengües a la publicitat en català" dins: Estudis de llengua i literatura catalanes, 44. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 323-343. 

PONS , Lídia (2000). "Las relaciones texto-imagen en la publicidad escrita en catalán" dins: A. ENGLEBERT, M. PIERRARD, L. ROSIER, D. VAN RAEMDONCK, Actes du XXIIe Congrés International de Linguistique et Philologie Romanes. Vol. VI. Sens et fonction. Tübingen: Max Niemeyer, p. 583-594. 

PONS, Lídia (2000). "Funcions del canvi de llengua en la publicitat" dins: Imma CREUS, Joan JULIÀ, Sílvia ROMERO, Llengua i mitjants de comunicació. Lleida: Pagès Editors, p. 137-145. 

PONS, Lídia (2000). "Valor referencial i contextualitzador de la imatge en la publicitat" dins: Estudis de llengua i literatura catalanes, 40. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 255-288. 

PONS, Lídia (1998). "Diversitat de recursos i intertextualitat en el discurs publicitari" dins: Lluís MESEGUER, M. Luisa VILLANUEVA, Intertextualitat i recepció. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 287-339. 

PONS, Lídia (1996). "Els recursos lingüístics en el missatge publicitari " dins: Axel SOCHÖNBERGER, Tilbert D. STEGMANN, ed., Actes del Desè Col·loqui Internacional de LLengua i Literatura Catalana, Frankfurt, 18-25 de setembre de 1994, 3. Barcelona: Abadia de Montserrat, p. 207-306. 

COSTA, Elisabet; Rosa SAYÓS (2007). "La publicitat televisiva: un recurs didàctic per a l'aprenentatge de la llengua" dins: Actas del VI Congreso de Lingüística General. Madrid: Arco Libros.

COSTA, Elisabet; Rosa SAYÓS (2006). "Publicidad televisiva en la red. Una nueva manera de enseñar y aprender la lengua" dins: Pilar COUTO, Fernando VIEITO i Elva ARADAS (coord.), Actas del VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de la Didáctica de la Lengua y la Literatura. Alacant: Antonio Díez Mediavilla.

GUARRO, Beatriu (2005). "Construcció de les identitats femenines a través dels anuncis de televisió" dins: Bàrbara ROVIRÓ, Aina TORRENT-LENZEN, Andreas WESCH, Normes i identitats. Normen und Identitäten. Sprachwissenschaftliche Beiträge des 19. Deutschen Katalanistentags Köln 2003. Titz: Axel Lenzen Verlag, p. 131-142. 

MOLINA, Caterina (2005). "Mitjans, ordre simbòlic i identitat" dins: Bàrbara ROVIRÓ, Aina TORRENT-LENZEN, Andreas WESCH, ed., Normes i identitats. Normen und Identitäten. Sprachwissenschaftliche Beiträge des 19. Deutschen katalanistentags köln 2003. Titz: Axel Lenzen Verlag, p. 143-157. 

PONS, Lídia (2005).  "Mensajes de doble lectura. Publicidad y polisemia" dins: Sara ROBLES ÁVILA, Aspectos y perspectivas del lenguaje publicitario, Annex 56 d'd'Analecta Malacitana. Málaga: Universidad de Málaga, p. 69-91.

PONS, Lídia (2005). "Lèxic i construcció de la identitat en els anuncis" dins: Bàrbara ROVIRÓ, Aina TORRENT-LENZEN, Andreas WESCH, ed, Normes i identitats. Normen und Identitäten. Sprachwissenschaftliche Beiträge des 19. Deutschen katalanistentags köln 2003. Titz : Axel Lenzen Verlag, p. 159-173. 

COSTA, Elisabet; Beatriu GUARRO; Catalina MARTÍNEZ; Lídia PONS; Rosa SAYÓS (2004). "Análisis lingüístico de la publicidad" dins: Milka VILLAYANDRE LLAMAZARES, ed., Actas del V Congreso de Lingüística General. Madrid: Arco Libros, p. 675-684. 

PONS, Lídia (2004). "Unitats comunicatives i llengua escrita en la publicitat" dins: Joan MARTÍ I CASTELL, Josep M. MESTRES I SERRA, ed., Quin (s) model (s) de llengua escrita per als mitjans de comunicació. (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2003). Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, p. 85-100. 

COSTA, Elisabet (2004). "videoart una experiència pedagògica". Emissors d'identitat, 1, Tarragona, p. 19-20.
ROBLES ÁVILA, Sara (2004). "La recreación de lo coloquial en el español de la publicidad". Analecta Malacitana, 27, 2 [Sección de Filología de la Facultat de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, Málaga], p. 541-583.
COSTA, Elisabet; Rosa SAYÓS (2003). "La publicitat televisiva a l'aula: missió possible". Articles. Didàctica de la Llengua i la Literatura, 30 [Editorial Graó, Barcelona], p. 34-46.
GUARRO, Beatriu; Caterina MOLINA; Lídia PONS (2003). "Els anuncis de la TV; Identitats femenines, identitats masculines". Articles. Didàctica de la llengua i la Literatura, 30 [Editorial Graó, Barcelona], p. 47-60.
Articles científics

MOLINA COMPTE, Caterina (2010). "Publicitat: el subjecte absent" dins: Actes del Congreso Internacional Congènere 'La representación del género en la publicidad del siglo XXI'. Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions

PONS GRIERA, Lídia, MOLINA COMPTE, Caterina (2010). "Sintagmática interna, sintagmática externa y sintagmática con(textual) en la publicidad de televisión" dins: Iliescu, Maria; Siller-Runggaldier, Heidi; Danler, Paul, Actes del XXVè Congrés Internacional de Lingüística i de Filologia Romàniques. Berlín: De Gruyter, p. 513-519. 

MOLINA, Caterina (2008). "Políticas educativas y medios de comunicación" dins: Florbela de Sousa, Carolina Carvalho, Livro de Actas de la Conferencia Ibérica Educaçao para a cidadania. Lisboa: Faculdade de Ciencias da Universidade e Lisboa, p. 271-279 [llibre electrònic].. 

Al peu d'aquesta pàgina hi ha els enllaços directes a diversos articles llistats en aquest apartat.

GUARRO I PICART, Beatriu (2010). "Valors i antivalors a la publicitat. Recursos lingüístics emprats en la seva reproducció " dins: Ed. by Iliescu, Maria / Siller-Runggaldier, Heidi M. / Danler, Paul, Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Phi lologie Romanes. Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007 Tome V. Section 12b . De Gruyter, p. 447-456. 

GUARRO I PICART, Beatriu (2009). "L'eslògan publicitari, una nova fraseologia per a la consolidació de vells valors" dins: Kálmán Faluba, Ildikó Szijj, Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Budapest, 2006. Volum II. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 201-212. 

  
 

Web design by Victrixmediacrèdits